Teken Van Leven

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de Prot. Gemeente
Te Boerakker-Nuis-Niebert i.w.

M. Henstra: Noorderweg 40, Boerakker. 0594- 549213
H.J. de Boer- Lodewijks: Hooiweg 30, Lucaswolde. 0594- 549024
J. Brandsma: T. Niemeijerstraat 47, Groningen. 06- 50633029
Emai ladres voor inleveren kopij voor Teken van Leven: tekenvanleven@pknboerakker.nl

Kopij per email inleveren UITERLIJK op dinsdag 18.00 uur

8e jaargang, nummer 2; februari 2016

Inleverdata kopij

19 Jan 16 Feb 8 Maart
12 april 17 mei 14 juni
14 06
juli
30 aug 20 sep
18 okt 15 nov 13 dec
Van de Redactie

Vele, vele jaren werd dit kerkblad Teken van Leven gekopieerd door dhr. V.d. Veen. Hij heeft besloten dit jaar per 1 januari te stoppen. We zijn dhr. V.d. Veen dankbaar voor alle jaren, waarin hij zijn tijd heeft gegeven aan dit kerkblad. Ook Sietse Vogelzang is vertrokken als redactielid, dank voor de bijdrages de afgelopen jaren!

Het binnenkomen van de kopij per mail loopt goed. Het is misschien even wennen, maar het gaat goed. Ook de redactievergaderingen op woensdagavond in de Vlam behoren tot het verleden, de controle gaat nu ook digitaal. Mocht u echt niet per mail kunnen aanleveren, dan is er nog altijd de mogelijkheid de kopij in te leveren bij de redactieleden. Misschien gaat er wel eens een keer iets mis vanuit de redactie, maar u moet maar denken: het blijft mensenwerk!

Ter info: bij de collectes wordt vermeld KIA, dit is de afkorting van Kerk in Actie

Met vriendelijke groet,
De Redactie.

EREDIENSTEN

Zondag 24 januari     Boerakker
9.30 uur: ds. L. de Ruiter Drachten
Ouderling van dienst: Mevr. J. v. d. Velde-Visser
1ste collecte: Energiekosten
2de collecte: Teken van Leven
Organist: dhr. E. Prins

Zondag 31 januari      Boerakker
Lied voor de dienst: Lied 11
11.00 uur: dhr. A. Lever Hoogkerk
Ouderling van dienst: dhr. H. Brandsma
1ste collecte: Gemeentelijke zorg
2de collecte: Missionair werk
Organist: dhr. C. v. d. Velde

Zondag 7 februari      Nuis
9.30 uur: Ds. H. Altelaar
Ouderling van dienst: mevr. A. Keuning
1ste collecte: KIA Werelddiaconaat
2de collecte: Coll. v. Kerkrentmeesters
Organist: Mevr. I. Hartlief-Graanstra

Zondag 14 februari      Boerakker
Lied voor de dienst: Lied 12
11.00 uur: Kand. dhr. V. d. Wal
Ouderling van dienst: dhr. H. Bosman
1ste collecte: Jeugd
2de collecte: KIA 40 dagen collecte
Organist: dhr. C. v. d. Velde

Zondag 21 februari      Boerakker (voor de dienst: koffie en thee!)
11.00 uur: Ds. W. Baas, Donkerbroek  JEUGDDIENST
m.m.v. Praisegroep Westerkwartier uit Oldekerk/Niekerk
Lied voor de dienst: Lied 28
Ouderling van dienst: mevr. D. Bergsma
1ste collecte: Kerk
2de collecte: Gekozen doel door de jeugd
Organist: dhr. E. Prins

Zondag 28 februari      Boerakker
Lied voor de dienst: Lied13
9.30 uur: Ds. Jurjens, Drachten  VIERING HEILIG AVONDMAAL
Ouderling van dienst: dhr. S. Evenhuis
1ste collecte: KIA Binnenlands diaconaat
2de collecte: Gekozen doel door Diaconie
Organist: dhr. C. v. d. Velde

Zondag 6 maart      Niebert
9.30 uur: Ds. H. Altelaar
Ouderling van dienst: mevr. G. de Haan
1ste collecte: Kerkrentmeesterlijk Quotum
2de collecte: Coll. v. Kerkrentmeesters
Organist: mevr. I. Hartlief-Graanstra

 

VANUIT DE GEMEENTE

Net in het nieuwe jaar, op 4 januari 2016 is de heer J. Kamminga overleden. Sinds enkele jaren woonde hij samen met zijn vrouw in ‘Vredewold’, maar was altijd nog lid en betrokken bij onze gemeente. Nu mag hij zijn bij zijn Vader in de hemel. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en (achter-)kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Mevrouw T. de Goede- van Houten (Noorderweg 66) zal binnenkort aan een hernia geopereerd worden. Wij wensen haar veel sterkte toe voor de operatie die binnenkort plaats gaat vinden.
Dit geldt tevens voor een ieder die ook op een operatie wacht of een behandeling krijgt.
Niet iedereen wil genoemd worden, maar toch willen we hen gedenken en sterkte wensen.
Ook de jongeren die hun studie aan het afronden zijn, succes met jullie eindproject/examen.

Verjaardagen

Mevr. H. Dijkhuizen-van der Kaap, Molenweg, Niebert. 8-2-1933.
Mevr. H. Snip-Geersing, Mr. Luinenburgstraat, Zevenhuizen. 11-2-1933.
3 februari, mevr. H. Bijzitter – Van der Til, Hoofdweg 23, 9361 PA Boerakker (1937).
19 februari, dhr. J. Hoeksema, Pasop 30, 9355 TH Midwolde (1930).

Wij wensen u Gods zegen toe en een fijne verjaardag.

De Doorschrijfpen

Uit het hart
Ik heb u achtervolgd met mijn: “waarom?”
Ik vroeg verbitterd, wat ik had aan mijn geloof.
Ik bad wel met mijn mond; mijn hart bleef stom,
Het was, alsof God mijn gebed terzijde schoof.
Onthield, wat hij in overvloed aan vreemden geeft?
Wat had ik aan zijn woord: “wie zoekt, die vindt”,
Terwijl hij mijn liefste bezit ontnomen heeft?
O God, ik heb zo vaak tot u geklaagd,
Zo zelden heb ‘k gedankt, zo zelden was ik blij.
En bijna nooit heb ik mij afgevraagd
Of gij, o Heer, wel ooit iets hebt gehad aan mij…
We geven de doorschrijfpen aan de fam. D. Stuut

WERKGROEP BEHEER

In de maand januari zijn de vrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2016 bij u te posten of af te geven en enkele weken later daarna opnieuw om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen. Op de bijgesloten antwoordkaart heeft u aan kunnen geven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Het is voor ons als werkgroep beheer erg belangrijk dat u de antwoordkaart wel invult want hiermee weten wij wat onze financiële ruimte is voor dit jaar. Ook vragen wij uw aandacht voor de toezeggingen van de Dankdagcollecte, hiervan zijn nog niet alle toezeggingen betaald. Mocht u dit vergeten zijn, zou u dat dan alsnog willen doen? Bij voorbaat hartelijke dank hiervoor.
Namens werkgroep beheer.

In memoriam

JAN KAMMINGA
* 17 juni 1924 – † 4 januari 2016
Geboren in Buikstede (Sebaldeburen) als derde kind in een gezin van 7 kinderen in de armoetijd van na WO-I is een duidelijk bepaald uitgangspunt voor z’n leven: werken, hard en veel werken. Heel de crisistijd door, de spanning van de WO-II en dan komt er eindelijk de mogelijkheid om te trouwen en om een boerderij(tje) te kunnen kopen in Westerlee. Aldaar worden 6 kinderen geboren, waarvan de tweede al na 7 maanden overlijdt.
In 1963 zijn ze verhuisd naar Boerakker voor een grotere boerderij. Zo veelbelovend dat leek, toch heeft hij aldaar – i.v.m. zijn gezondheid – nog geen 20 jaar kunnen boeren. Dit is natuurlijk een enorme teleurstelling geweest. Zeker voor een man die werkte, die hard kon werken, serieus en met overgave, gedisciplineerd, naar de wijze zoals de vroeger gebruikelijk was.
Naast al dat werken op de boerderij had hij toch tijd voor activiteiten van de gemeenschap. Hij heeft zich ingezet voor het kerk als kerkenraadslid, voor de school in het schoolbestuur en ook bij de zang; ook als bestuurslid. Naar mijn idee is dat passend bij de opvatting van de kerkelijke traditie, de Gereformeerde geloofsopvatting. Je stelt je gaven beschikbaar voor de gemeenschap, aldaar draag je bij aan de vorming en werk je de geloofsbetekenis uit aan de gemeenschap. Ik stel me voor dat hij zich hierin heel serieus heeft opgesteld. Sterker nog, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn kinderen. Het beeld waaraan zij moesten voldoen stond hem duidelijk voor ogen en daartoe spoorde hij hen aan.
In mijn overdenking op de afscheidsdienst ben ik hier op ingegaan. Want ik ken de bewondering voor een dergelijke inzet. Jammer is geweest dat die gedrevenheid gepaard ging met een enge visie op hoe het leven geleefd moest worden. Gods grootheid is overstijgend groot; de HEER stelt ons in de ruimte
gelijkenis te leven. De erkenning dat “een mens mag worden wie hij is, maar nog niet kan zijn; dat hij ’t mag worden op zijn tijd en op zijn manier” vraagt om een houding op gepaste afstand; je zult mensen de ruimte moeten laten hun eigen weg te gaan. Maar de ernst en de gedrevenheid van Jan Kamminga zal de kinderen mogelijk ook wel in ’t bloed zitten. Dus met de zorg voor HET leven zit ’t wel goed.
Als consulent van Boerakker heb ik dhr. Kamminga slechts één keer bezocht en zelfs gesproken – zij het weinig. Maar het beeld dat hij zich tot het eind staande hield, waarde toekende aan het decorum, vriendelijkheid uitstraalde en daadwerkelijk betrachtte, zijn voor mij getuigenissen van een serieus gelovig man. Grote bewondering ken ik voor die levenshouding. Met een dergelijke levenshouding leef je opgericht ‘voor het aangezicht des Heren’.
Op zaterdag 9 januari jl. hebben we van hem afscheid genomen in een dienst waarin volop werd gezongen, passend bij zijn leven. Op waardige wijze hebben we hem ten grave gebracht.
Zijn gedachtenis zij zijn vrouw en de kinderen tot zegen.
Ds. Landman
_____________________________________________________
Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van ons erelid

Jan Kamminga

Hij droeg onze vereniging een warm hart toe. Wij gedenken hem met liefde. Trooste de Here mevr. Kamminga, kinderen en kleinkinderen.

Leden en dirigent van de Chr. Zangvereniging ‘Tot Gods Eer’