A. Algemene gegevens

Naam ANBI
: Protestantse gemeente te Boerakker

Telefoonnummer (facultatief)
: 0594-549909

RSIN/Fiscaal nummer
: 002659268

Website adres

E-mail

Adres
: Hoofdweg 50

Postcode
: 9362 RB

Plaats
: Boerakker

Postadres
: Hoofdweg 50

Postcode
: 9362 RB

Plaats
: Boerakker

De Protestantse gemeente te Boerakker is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te
Boerakker.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel
de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
  heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
  geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
  Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
  Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God,
  Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknboerakker.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk
werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in
Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster,
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.

ANBI-format versie 29-09-2015 3